dimecres, 23 de novembre de 2011

ICV-EUiA de Barberà presenta una moció per reduir la càrrega fiscal a les famílies amb menys recursos

El grup municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Barberà del Vallès ha presentat la següent moció per ser debatuda i votada  al proper ple corresponent al mes de novembre, que tindrà lloc el proper 30 de novembre


MOCIÓ PER REDUIR LA CÀRREGA FISCAL A LES FAMÍLIES AMB MENYS RECURSOS
Atesa la situació de crisi econòmica, en què l'atur i la probresa afecten cada cop a més persones, que en alguns casos són expulsats de casa seva per procediments de desnonament.

Atès que la llei reguladora de les hisendes locals no permet establir uns impostos locals progressius mitjançant les ordenances fiscals, pel que fa a l'Impost de Béns Immobles (IBI) i a l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
Atès que els poders públics tenen l'obligació d'evitar qualsevol possible discriminació d'unes famílies respecte a les altres, prestant suport a aquelles que ho necessiten.

El Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa al Ple Municipal de Barberà del Vallès l'adopció dels següents acords:

Primer. Establir un programa de subvencions a les famílies que es trobin en situació de desnonament del seu habitatge habitual, i mentre duri aquesta situació, per fer front a l'IBI i l'IIVTNU corresponents al citat habitatge. La quantia de la subvenció serà igual al 100% de la quota íntegra de l'impost.

Segon. Establir un programa de subvencions a les famílies amb baixos recursos per fer front al pagament de l'IBI, segons s'especifia a l'annex I.

Tercer. Les subvencions tindran caràcter voluntari i eventual, i no generaran dret a obtenir-ne en anys posteriors.

Quart. de l'aplicació d'aquesta mesura, així com de la resta de bonificacions sobre els tributs i preus públics municipals, s'haurà de redactar una memòria que serà sotmesa al Ple Municipal el setembre de 2012.


José Luis Rivera Arias
Portaveu grup municipal ICV-EUiA

Barberà del Vallès, 16 de novembre de 2011


Annex I

a) càlcul de la RFDP (Renda Familiar Disponible per Persona)

RFDP = (Renda Familiar - Despesa en lloguer o hipoteca) / nombre de membres

La renda familiar es correspon amb la suma de les bases liquidables generals de tots els membres de la família (casella 618 IRPF)

La despesa en lloguer o hipoteca s’haurà de justificar documentalment.

El nombre de membres es corresponen amb les persones membres de la unitat o les unitats familiars de la declaració o declaracions de l’IRPF corresponents a la família.

S’exclouran els contribuents amb rendiments nets mobiliaris superiors a 400€ (casella 031 IRPF)   

S’exclouran els contribuents amb rendiments del capital immobiliari (caselles 069, 075 i 079 IRPF)

L’índex de referència serà l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, que per a 2011 està situat en 569,12 euros/mes, és a dir, 7967,73 euros/any.

b) taula de subvencions


RFDP
Import de la subvenció
inferior a 0,40 de l’IRSC100%
inferior a 0,60 de l’IRSC50%