dilluns, 21 de juny de 2010

CONTRA LA CRISI, TAMBÉ A BARBERÀ

EUiA Barberà estem en contra de la congelació de les pensions, la retallada salarial als empleats públics i la retallada dels ajuts a les persones en situació de dependència. Hem donat suport a la vaga del sector públic,  i la denúncia per part de CCOO del Decret del govern Zapatero.
No podem donar suport a la retallada salarial dels empleats públics amb salaris més baixos, i creiem que davant una política injusta del Govern de l'Estat, cal oposar-s'hi. Quan el govern d'Aznar va decretar la congelació salarial dels funcionaris, hi va haver Ajuntaments que s'hi van oposar. Ara toca fer el mateix, els treballadors i treballadores no hem de patir més retallades. Tampoc compartim que el producte de la reducció salarial s'hagi de destinar com ordena el Govern a la reducció del deute municipal. Aquests diners s'haurien d'utilitzar per al reforçament dels serveis públics, que són imprescindibles en aquesta situació de crisi.

No obstant això, compartim els acords de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques adreçats a reduir els ingressos dels càrrecs polítics seguint una escala que va des del 5% al 15% en funció del sou brut. Igualment, es reduiran els ingressos dels grups municipals en un 5%.
Tot i que hem de recordar sempre que la millora del finançament local és urgent, i que els Ajuntaments han de tenir autonomia financera per poder fer front a tots els serveis que presten, no podem esperar a que l'Estat i la Generalitat posin fi a aquesta injustícia històrica.

Des d'EUiA proposem algunes mesures a aplicar de manera immediata i a mig termini:

- Exigir a la Generalitat i a l'Estat el compliment de les seves obligacions respecte a l'Ajuntament i respecte a la prestació de serveis públics i atenció a les persones (llars d'infants, llei de la dependència...)
- Racionalitzar la despesa en béns i serveis, unificant els subministraments per obtenir millors preus.
- Estudi i pla de racionalització de la plantilla municipal, per adaptar-la a les necessitats d'avui i dels propers anys i prestar un millor servei.
- Gestió directa o mitjançant empreses municipals dels serveis que són objecte de subcontractació, impulsant l'ocupació pública.
- Impuls de l'economia social i la creació de cooperatives per gestionar aquells serveis que no puguin ser gestionats directament per L'Ajuntament o les empreses municipals.
- En el cas de serveis amb gran volum o infrastructura, mancomunar-los en col·laboració amb els Ajuntaments de l'entorn (Badia del Vallès, Cerdanyola, Ripollet...)
- Cogestió dels equipaments municipals en col·laboració amb entitats ciutadanes per optimitzar la seva utilització i les despeses de gestió.
- Concentrar les taxes i impostos municipals en les rendes més altes, introduint elements de progressivitat fiscal i bonificacions per a les rendes més baixes

Aquestes mesures podrien ajudar a millorar la capacitat de l'Ajuntament de Barberà per prestar millors serveis, impulsar l'ocupació pública i optimitzar els seus recursos. Des d'EUiA treballarem per aconseguir que siguin una realitat.