dimecres, 19 de gener de 2011

Mocions al ple municipal de gener (2): Sobre equipaments i espais públics

Segona moció presentada per EUiA de Barberà, per ser debatuda i votada al ple municipal de gener, en la que es demana millorar la gestió dels equipaments públics, que aquesta sigui pública i que s'obri a la col·laboració amb entitats:

MOCIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

L’article 25 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local estableix les competències pròpies o necessàries dels municipis, i entre elles, es recull la gestió d’activitats i instal·lacions culturals i esportives.
A Barberà del Vallès, des de la restauració dels ajuntaments democràtics, s’han fet diversos esforços per dotar la ciutat de més i millors equipaments. Aquest esforç, que no pot considerarse acabat, i que caldrà completar, es veu aturat per les circumstàncies actuals. La crisi de finançament dels ajuntaments fa que a dia d’avui no es puguin abordar noves inversions, i que existeixin dificultats per posar en funcionament els que ja s’estan acabant.

D’altra banda, la gestió dels equipaments existents és tant o més important que el planejament i la construcció dels mateixos. Un primer objectiu ha de ser el major ús possible, dins dels paràmetres de promoció de les activitats culturals i esportives, i de l’enfortiment del teixit associatiu local. Un altre objectiu és mantenir el caràcter públic de la gestió, buscant la col·laboració de les entitats.Les experiències de col·laboració amb les entitats a la nostra ciutat han estat molt positives, i cal avançar en aquesta línia. Pel que fa als usos dels equipaments, no podem sentir-nos satisfets: és necessari un sistema més transparent en la cessió d’equipaments i espais públics, en què les entitats i l’Administració col·laborin per trobar les millors solucions.

Per tot l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa proposa al Ple Municipal de Barberà del Vallès l’adopció dels següents acords:

Primer. Obrir el sistema de gestió d’espais i equipaments municipals, dotant-lo de
transparència, mitjançant les eines informàtiques disponibles per part de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

Segon. Endegar un procés participatiu per tal de detectar les prioritats en la millora de la gestió quotidiana dels equipaments a la nostra ciutat.

Tercer. Mantenir el compomís de gestió pública directa dels equipaments esportius i culturals de Barberà del Vallès, i en tot cas, la col·laboració en la gestió de les entitats locals usuàries.

Barberà del Vallès, 12 de gener de 2011

José Luis Rivera
Portaveu EUiA