dimecres, 19 de gener de 2011

Mocions al ple municipal de gener (1): Pel manteniment del PRODI (el subsidi dels 426€)

Primera moció presentada per EUiA de Barberà, per ser debatuda i votada al ple municipal de gener:

MOCIÓ PEL MANTENIMENT DEL PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ I INSERCIÓ

Atès que la situació de crisi econòmica que pateix actualment el nostre país està afectant de manera molt seriosa i greu al benestar i a les condicions de vida del conjunt de la població, i que les conseqüències més immediates estan sent l’enduriment de les condicions laborals i la pèrdua dels llocs de treball i del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores, de jubilats i pensionistes.

Atès que les llistes d'aturats es continuen incrementant a Espanya, i que al darrer mes de novembre més de 24.318 persones, un 0,6% han incrementat la xifra de l’atur, situant-se el total en més de 4 milions d’aturats/aturades, significant un 20% del total de la població activa. A Catalunya, ja son 564.541 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya, cosa que significa un increment interanual de l'1,6%.

Atès que al mes d'octubre es va tancar amb 449.805 persones aturades a Catalunya que rebien una prestació per atur. D'aquestes persones beneficiàries, el 56,8% percebia una prestació contributiva, el 41,1% rebia el subsidi i un 2,1% tenia la renda activa d'inserció. Si  ens fixem en els increments interanuals, cal destacar la reducció del nombre de persones  beneficiàries de prestació contributiva (-15,3%), l'augment del subsidi (37,6%) i, sobretot, de la renda activa d'inserció (64,0%). A Espanya, 560.000 persones a final de 2010 deixaran de percebre les prestacions contributives i de les 476.900 famílies que ja no tenen ingressos de cap mena. Aquestes dades confirmen que cau el nombre de beneficiaris de prestacions contributives per atur, mentre que creix el nombre de prestacions assistencials.
Atès que segons el Govern espanyol, l’any 2011 una mica més de 2.759.000 persones tindran algun tipus de prestació per desocupació (contributiva, subsidi, inclosa la renda agrària, subsidi REASS i renda activa d’inserció). Això significarà que, amb les previsions de desocupació del Govern, prop d'1.700.000 aturats mancaran de qualsevol tipus de prestació per desocupació.

Aquest fet, exhorta a l’administració central a garantir ingressos econòmics de subsistència a les persones que han perdut la feina i no disposen d'ingressos
alternatius

Atès que el frau fiscal a l’Estat Espanyol és un dels més alts d’Europa, i que segons fons del propi Ministre de Treball (13-1-2010) es situa entre el 16% el 20% del PIB, uns 240.000 milions d’euros.

Atès que és necessari impulsar un sistema fiscal just i progressiu, que primi els impostos directes sobre els indirectes, i permeti redistribuir la riquesa, garantir una adequada protecció social, el manteniment de l’estat del benestar i, per tant, d’un adequat sistema públic de pensions i de prestacions per aturats/des.

El grup municipal d'Esquerra Unida i Alternativa proposa al Ple municipal de
Barberà del Vallès l'adopció dels següents acords:


Primer.- Demanar al Govern central el manteniment del PRODI que ha donat cobertura a 688.894 persones des de l’inici de l’aplicació del programa.

Segon.- Reclamar al Govern central que les prestacions per l’atur consumides pels treballadors després de la suspensió de treball i es produeixi finalment extincions de contracte, es retorni al còmput inicial pel dret a la prestació; i també eximir de la cotització fiscal les rendes salarials i les indemnitzacions provinents dels acomiadaments individuals i col·lectius fins a 45 dies.

Tercer.- Instar al Govern Central i les diferents administracions l’ampliació d’ajudes d’emergència a famílies que no poden pagar el seu lloguer o la seva hipoteca, evitar situacions d’exclusió social.

Quart.- Manifestar el nostre suport a suport a la ILP per a l'eliminació dels aspectes més lesius per als treballadors i treballadores de la reforma laboral.

Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol, al Congrés i al Senat.

Barberà del Vallès, 12 de gener de 2011

José Luis Rivera
Portaveu EUiA